Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24
Info24
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy. - Organizacje pożytku publicznego - Organizacje pozarządowe - Miasto i Gmina - Portal Miasta i Gminy Morawica.

 

Pobierz PDF

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 23 sierpnia 2001 r. Organizacja powstała w celu merytorycznego sprawowania opieki nad orkiestrą dętą.

Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z instytucjami, podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi na terenie gminy, powiatu, a nawet województwa.

Stowarzyszenie aktywnie współuczestniczy w życiu kulturalnym gminy Morawica i regionu świętokrzyskiego. Kilkakrotnie brało udział w otwartych konkursach ofert i otrzymywało dotacje na zorganizowanie warsztatów muzycznych nad morzem dla członków orkiestry. Stowarzyszenie odpowiada także za gospodarkę finansową orkiestry, stara się pozyskiwać nowe środki finansowe na jej działalność.

Siedzibą stowarzyszenia jest Morawica. Cele jego działalności to:

 • krzewienie kultury regionu morawickiego,
 • rozwijanie zdolności muzycznych wśród dzieci i młodzieży,
 • patronat nad Młodzieżową Orkiestrą Dętą w Morawicy,
 • uświetnienie uroczystości gminnych i pozagminnych,
 • promowanie gminy Morawica,
 • propagowanie kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu.

Stowarzyszenie realizuje założone cele poprzez:

 • organizację imprez z udziałem orkiestry dętej,
 • czuwanie nad działalnością orkiestry dętej,
 • przygotowywanie warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie wycieczek krajoznawczych,
 • promowanie młodych talentów,
 • zachęcanie młodych ludzi do rozszerzania własnych zainteresowań muzycznych,
 • współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Morawickiej i innymi ośrodkami kultury w regionie świętokrzyskim.

 

Najważniejsze informacje:

Rejestry:

Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000037651
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 292433379
Urząd Skarbowy - nr NIP: 657-24-27-033
Status OPP od: 2010 roku

Zarząd:

Zofia Kruk -prezes
Marianna Parlicka Słowik-wiceprezes
Barbara Lopart-sekretarz
Renata Piwowarska-członek
Tadeusz Koster-członek
Komisja rewizyjna
Zofia Ruchała-przewodniczaca
Teresa Badowska-członek
Stanisław Radomski-członek

Celem działania Stowarzyszenia.

 1. Patronat nad Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Morawicy.
 2. Działalność wspomagająca rozwój kultury, nauki, oświaty i wychowania na rzecz dzieci i młodzieży.
 3. Krzewienie kultury, promowanie Gminy Morawica i regionu świętokrzyskiego.
 4. Organizowanie i propagowanie kulturalnego spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.
 5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i demokracji.
 6. Organizowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych i społecznych na rzecz dobroczynności, pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
 7. Organizowanie działań na rzecz współpracy z jednostkami samorządowymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i grupami lokalnymi i integracji europejskiej i kontaktów między społeczeństwami.
 8. Pozyskiwanie do współpracy sponsorów wśród instytucji, przedsiębiorstw i osób prywatnych dla zgromadzenia środków materialnych na działalność statutową stowarzyszenia.
 9. Udzielanie pomocy materialnej w postaci stypendiów, świadczeń niezbędnych do kształcenia i rozwoju uzdolnień oraz nagród za wybitne osiągnięcia działalności kulturalnej i artystycznej, udzielanie materialnego wsparcia osobom niepełnosprawnym i rodzinom w trudnej sytuacji
 10. Organizowanie i prowadzenie warsztatów muzycznych i artystycznych, konkursów, kursów, festiwali twórczości ludowej i innej.
 11. Organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno-rekreacyjnych tj. wycieczek, rajdów, warsztatów, koncertów, zajęć świetlicowych.
 12. Prowadzenie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie kultury i twórczości artystycznej.

§ 7
Stowarzyszenie realizuje założone cele poprzez:

 1. Organizowanie imprez kulturalnych jak; koncerty, festyny, festiwale, przeglądy z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy i innych grup artystycznych oraz zespołów ludowych.
 2. Organizowanie i prowadzenie warsztatów muzycznych, szkoleń i kursów i zajęć świetlicowych rozwijających zdolności artystyczne i podnoszących kwalifikacje.
 3. Organizowanie wycieczek, rajdów, zajęć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz udzielanie wsparcia informacyjnego organizacjom pozarządowym i inicjatywom obywatelskim, a także społeczności lokalnej.
 4. Współpraca z instytucjami samorządowymi, kulturalnymi i organizacjami społecznymi działającymi w oparciu w zakresie objętych celami stowarzyszenia.
 5. Opracowanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami stowarzyszenia.
 6. Pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów, z koncertów i imprez kulturalnych oraz udzielanie pomocy materialnej w formie stypendium, nagród i zapomóg.
 7. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi celami stowarzyszenia.
 8. Tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Polsce i Unii Europejskiej poprzez organizowanie spotkań, narad, konferencji, szkoleń, kursów.

 

Finanse
Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Numer konta:
Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy 03 8493 0004 0070 0205 6733 0001

Profil działalności:

kultura, edukacja pozaszkolna turystyka i wypoczynek,

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Nauka, kultura, ekologia
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Integracja europejska, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
Tożsamość, tradycja narodowa
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Sport, turystyka, wypoczynek
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży


Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy. - galeria

 
Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy.
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy.
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy.
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy.
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy.
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy.
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy.
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy.
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy.
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy.
 
 • Lokalna Grupa Działania
 • ZGK w Morawicy sp. z o.o.
 • Samorządowe Centrum Kultury
 • Koral kryta pływalnia
 • Bilcza hala sportowa
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy
Dane kontaktowe

Miasto i Gmina Morawica  

ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
Tel.: +48 41 3114-692
Fax: 41 3114-690  
E-mail: gmina@morawica.pl

ePUAP /kk1a219pow/skrytka

NIP: 657-263-06-04

Godziny pracy urzedu Miasta i Gminy

poniedziałek: od 9:00 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

poniedziałek: od 7:30 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij